Privacybeleid

dienstenaanbod profect consultancy

Privacyverklaring

Profect Consultancy verwerkt tijdens de dienstverlening aan klanten persoonsgegevens. Zorgvuldige omgang met de privacy en persoonsgegevens van klanten is van het grootste belang. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Profect Consultancy houdt zich daarbij aan de eisen op het gebied van privacy zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegeven Profect verzamelt en gebruikt en met welk doel dit gebeurt.

 

Website

Door het infoblad op de website in te vullen worden persoonsgegevens achtergelaten. Het gaat daarbij om naam, emailadres en telefoonnummer waarbij de vraag expliciet wordt gesteld aan Profect Consultancy om contact op te nemen met degene die deze gegevens achterlaat. Er wordt dus expliciet om toestemming gevraagd. Deze informatie is alleen beschikbaar voor medewerkers van Profect Consultancy. De gegevens worden slechts in het kader van bovengenoemde doeleinden gebruikt en worden verwijderd wanneer ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. De website van Profect Consultancy is beveiligd met een SSL-certificaat.

 

Doel van de verwerkingen
De persoonsgegevens die aan Profect Consultancy worden verstrekt, mogen door ons worden verwerkt op basis van het uitvoeren van de overeenkomst. In het bijzonder voor het indienen van subsidie-aanvragen kan het nodig zijn om personeelsgegevens op te vragen. Hierbij kan gedacht worden aan namen, BSN’s, salarisstrookjes. Subsidieverstrekkers vragen soms om dergelijke gegevens en dan is het de taak van Profect Consultancy deze gegevens aan te leveren. Profect Consultancy beschikt over een register van verwerkingen waarin verwerkingen van persoonsgegevens zijn vastgelegd met daaraan gekoppeld de doeleinden. De risico’s en bijpassende maatregelen om deze risico’s vast te leggen zijn eveneens vastgelegd.

Indien klanten persoonsgegevens willen opvragen, wijzigen of verwijderen dan kan dat per e-mail aan de contactpersoon bij Profect Consultancy.

Profect Consultancy zal geen persoonsgegevens delen met derden als dit niet nodig is voor het goed uit kunnen voeren van de dienstverlening. Alleen op last van een justitiële vordering kan Profect Consultancy worden verplicht persoonsgegevens te verstrekken. Dit is een wettelijke verplichting.

 

Klachten

Indien belanghebbenden van Profect Consultancy klachten hebben over de verwerking van persoonsgegevens dan kan er een klacht worden ingediend bij Erwin Bredschneijder van Profect Consultancy. Dit kan per e-mail: eb@profect.nl of per telefoon: 06 51 286 297.  Op grond van de privacywetgeving bestaat er ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen verwerkingen van persoonsgegevens.

Profect Consultancy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Profect Consultancy B.V.

Brouwerijstraat 1

7523 XC Enschede

053 851 7 158

eb@profect.nl